Sähköisten palveluiden rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 7.2.2024

Delipap Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Rekisteriseloste”) kerrotaan, kuinka Delipap Oy käsittelee henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietoja. Rekisteriseloste koskee kaikkia Delipap Oy:n verkkosivustoja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Meille on tärkeää, että sinä tiedät, mitä henkilötietoja keräämme ja että tunnet henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Tässä selosteessa kerrotaankin, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Delipap Oy 

Y- tunnus: 0251325-6

Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava, Johanna Tiainen

Sähköposti: johanna.tiainen@delipap.fi 

Puhelin 09-260 620 

 

3. REKISTERIN NIMI

Delipap Oy:n sähköisten palveluiden henkilörekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Delipap Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu GDPR:n mukainen oikeudellinen peruste tai asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvän viestinnän hoitaminen ja toteuttaminen, tilausten toimittaminen, käsittely ja arkistointi, väärinkäytösten estäminen, paremman asiakaspalvelun tarjoaminen, asiakaspalautteiden ja muiden kuluttajayhteenvetojen hoitaminen, markkinointitarkoitukset sekä muihin verkkopalveluihin liittyvien tarkoitusten hoitaminen sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, kieli, muuta asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muut tarpeelliset yhteystiedot.

 

 6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Delipap Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Delipap oy rekisteröi verkkosivustojen käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietoja saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa käyttäjä itse luovuttaa tietojaan.

Rekisteröidyn itse ilmoittamien tietojen lisäksi ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat (Lokitiedot)

 

 8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta Delipap Oy:n ulkopuolelle. Tarpeellisia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimituksista Budbee AB:lle tilausten toimittamisen takaamiseksi. Tietoja voidaan julkaista ainoastaan siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Delipap Oy:n verkkosivustojen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvalla tavalla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja vaadittavien salaustekniikoiden käyttö. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.

 

10. PROFILOINTI

Delipap Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

 

 11. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Delipap Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Delipap Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Delipap Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Delipap Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

12.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Delipap Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

12.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.4. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Delipap Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti

 

 

13. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Delipap Oy:hyn.

  • Sähköpostitse: johanna.tiainen@delipap.fi
  • Postitse osoitteeseen: Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

Delipap Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

14. KÄYTTÄMÄMME EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hyväksy vain välttämättömimmät evästeet.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä myös palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämisessä, verkkosivuston käytön analysoimisessa, sekä markkinoinnin kohdentamisessa ja optimoimisessa. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.