REGISTERBESKRIVNING FÖR ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Uppdaterad 17.6.2020

Delipap Oy har åtagit sig att skydda kundernas och övriga besökares integritet på webbplatsen. I den här register- och dataskyddsbeskrivningen (nedan ”registerbeskrivningen”) berättar vi hur Delipap Oy behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Registerbeskrivningen gäller Delipap Oy:s alla webbsidor som samlar in personuppgifter eller som har en länk till dataskyddspraxisen eller där dataskyddspraxisen kan ses.

För oss är det viktigt att du vet vilka personuppgifter vi samlar in och att du känner till dina rättigheter avseende personuppgifterna. I den här beskrivningen berättar vi för vilka ändamål vi samlar in och behandlar personuppgifter samt hur vi har sett till att du har tillräckliga möjligheter att kontrollera användningen av dina personuppgifter.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Delipap Oy
FO-nummer: 0251325-6
Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

 

2. KONTAKTPERSON I FRÅGOR SOM RÖR REGISTRET

Dataskyddsombud, Johanna Tiainen
E-post: johanna.tiainen@delipap.fi
Telefon 09 -260 620

 

3. REGISTRETS NAMN

Delipap Oy:s personregister för elektroniska tjänster

 

4. SYFTE MED OCH GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan Delipap Oy och kunden, kundens samtycke eller annan rättslig grund eller saklig kontakt enligt GDPR.

Personuppgifterna kan behandlas för följande ändamål: Skötsel av kundrelationen, skötsel av kundrespons eller annan konsumentkontakt, marknadsföringsändamål, syften med e-handelsleveranser, skötsel av andra syften som rör webbtjänsterna samt skötsel och genomförande av tillhörande kommunikation och marknadsföring.

 

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

I Delipap Oy:s register registreras endast de uppgifter om användaren som användaren själv uppger när han eller hon använder webbplatsen. Sådana grundläggande uppgifter är bland annat personernas kontaktuppgifter, som namn, adress, telefonnummer och e-postadress, språk, övriga uppgifter om kundrelationen och de tjänster som beställts, till exempel direktmarknadsföringstillstånd eller -förbud samt övriga behövliga kontaktuppgifter.

 

6. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Företaget lagrar personuppgifterna i kundregistret tills kundrelationen mellan den registrerade och Delipap Oy kan anses vara avslutad. Tiden för avslutande bestäms utifrån den registrerades senaste servicekontakt eller annan kontakt, till vilken tio år läggs till. En del av uppgifterna måste kanske lagras längre än så av juridiska skäl.

 

7. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Uppgifter fås i regel från följande källor:

Den registrerade själv och händelser som är förknippade med den registrerades kundrelation, användningen av tjänster, kommunikation samt uträttande av ärenden. Delipap Oy registrerar de uppgifter om användaren som användaren själv uppger när han eller hon använder webbplatsen. Uppgifterna samlas in bland annat via meddelanden som skickas som webbformulär, per e-post, telefon, via sociala medier och i andra situationer där användaren själv överlämnar uppgifter.

Utöver de uppgifter som den registrerade själv uppger och händelser som är förknippade med kundrelationen, användningen av tjänster, kommunikation samt uträttande av ärenden (loggdata).

 

8. REGELMÄSSIG ÖVERFÖRING OCH ÖVERLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Delipap Oy överför inte regelmässigt några uppgifter till tredje parter och uppgifterna överlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Uppgifter kan publiceras endast i den utsträckning det har avtalats med användaren.

Kunduppgifter överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

9. BESKRIVNING AV PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Uppgifterna i användarregistret för Delipap Oy:s webbplats har sparats i den registeransvariges system, som har skyddats mot fysiskt och digitalt intrång på behörigt sätt. Sådana sätt är bland annat användningen av brandväggar, säkra maskinlokaler, kontrollerat beviljande av användarrättigheter och övervakning av användningen, handledning av den personal som deltar i behandlingen och användningen av erforderliga krypteringstekniker. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord, och innehållet i registret förvaras i låsta och övervakade lokaler.

Registret hanteras omsorgsfullt och på tillbörligt sätt. Den registeransvarige ser till att de sparade uppgifterna, användningsrättigheten till servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår. Åtkomst till det digitala materialet är begränsat till behöriga personer med personligt användarnamn och lösenord.

Material i pappersform bevaras i en låst lokal, dit endast anställda med särskilda behörigheter har tillträde.

 

10. DEN REGISTRERADES RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH DIREKTMARKNADSFÖRING (RÄTT ATT NEKA)

Den registrerade har med hänvisning till sin personliga specialsituation rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifterna, som Delipap Oy hänför till den registrerades personuppgifter i den utsträckning som behandlingen av uppgifter baseras på kundrelationen mellan Delipap Oy och den registrerade.

Den registrerade kan förete sitt krav om att uppgifterna inte får behandlas enligt punkt 11 i den här registerbeskrivningen. Den registrerade ska i samband med kravet specificera den specialsituation med stöd av vilken denne motsätter sig behandlingen.

Delipap Oy kan neka till att genomföra begäran om motsättning med grunder som föreskrivits i lag.

 

11. DEN REGISTRERADES ÖVRIGA RÄTTIGHETER SOM AVSER BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De begrepp som används i registerbeskrivningen definieras enligt nedanstående:

 1. Den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter (granskningsrätt)
  Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i Delipap Oy:s kundregister. Granskningsbegäran ska göras enligt punkt 12 i den här registerbeskrivningen.Granskningsrätten kan nekas med lagstadgade grunder. Rätten att utnyttja granskningsrätten är i regel avgiftsfri. 

   

 2. Den registrerades rätt att kräva ett en uppgift korrigeras, raderas eller att behandlingen begränsas
  Den registrerade kan kräva att en felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad uppgift korrigeras, raderas eller att behandlingen begränsas. Korrigeringsbegäran ska göras enligt punkt 12 i den här registerbeskrivningen.Den registrerade har även rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter till exempel om den registrerade väntar på att Delipap Oy svarar på begäran om korrigering eller radering av uppgifter.
 3. Den registrerades rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndighetDen registrerade har rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige inte har iakttagit tillämplig dataskyddsreglering i sin verksamhet.
 4. Övriga rättigheterOm personuppgifter behandlas med stöd av den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återta sitt samtycke genom att informera Delipap Oy om detta i enlighet med punkt 12 i den här registerbeskrivningen.

12. KONTAKTER

I alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och tillämpande av de egna rättigheterna ska den registrerade kontakta Delipap Oy.

 • Per e-post:  johanna.tiainen@delipap.fi
 • Per post på adressen: Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

Delipap Oy kan vid behov be den registrerade att komplettera sin begäran skriftligen och den registrerades identitet kan vid behov fastställas innan andra åtgärder vidtas.